برنامه کامل فصل جدید لیگ یک مشخص شد

برنامه کامل فصل جدید لیگ یک مشخص شد

با انجام قرعه کشی بازی های لیگ یک، سه تیم کرمانی نیز حریفان خود را هفته به هفته شناختند.

به گزارش کرمان ساکر، برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:

مس شهر بابک - پارس جنوبی جم
ملوان - آرمان گهر
ماشین‌سازی - شهرداری همدان
استقلال ملاثانی - رایکا
شاهین بوشهر - قشقایی
خوشه طلایی - ویتساتوربین
سایپا - استقلال خوزستان
بادران - مس کرمان
خیبر - شهرداری آستارا

هفته دوم:

مس کرمان - مس شهر بابک
پارس جنوبی - خیبر
شهرداری آستارا - خوشه طلایی
استقلال خوزستان - بادران
قشقایی - سایپا
ویستا توربین - استقلال ملاثانی
شهرداری همدان - ملوان
آرمان گهر - شاهین بوشهر
رایکا - ماشین سازی

هفته سوم:

استقلال ملاثانی - پارس جنوبی
خوشه طلایی - مس شهر بابک
آرمان گهر - شهرداری همدان
شاهین بوشهر - رایکا
ملوان - قشقایی
بادران - ویستا توربین
خیبر - استقلال خوزستان
سایپا - مس کرمان
ماشین سازی - شهرداری آستارا

هفته چهارم:

استقلال خوزستان - آرمان گهر
مس شهر بابک - خیبر
پارس جنوبی - خوشه طلایی
شهرداری آستارا - بادران
ویستا توربین - سایپا
قشقایی - استقلال ملاثانی
رایکا - ملوان
شهرداری همدان - شاهین بوشهر
مس کرمان - ماشین‌سازی

هفته پنجم:

ملوان - پارس جنوبی
 بادران - مس شهر بابک
سایپا - خیبر
شهرداری همدان - رایکا
ماشین‌سازی - قشقایی
آرمان گهر - ویستا توربین
استقلال ملاثانی - استقلال خوزستان
خوشه طلایی - مس کرمان
شاهین بوشهر - شهرداری آستارا

هفته ششم:

رایکا - آرمان گهر
قشقایی - شهرداری همدان
خیبر - خوشه طلایی
پارس جنوبی - بادران
مس شهر بابک - سایپا
مس کرمان - استقلال ملاثانی
شهرداری آستارا - ملوان
استقلال خوزستان - شاهین بوشهر
ویستا توربین - ماشین سازی

هفته هفتم:

شاهین بوشهر - پارس جنوبی
ملوان - مس شهر بابک
بادران - خیبر
سایپا - خوشه طلایی
آرمان گهر - قشقایی
رایکا - ویستا توربین
ماشین سازی - استقلال خوزستان
شهرداری همدان - مس کرمان
استقلال ملاثانی - شهرداری آستارا

هفته هشتم:

مس کرمان - آرمان گهر
پارس جنوبی - شهرداری همدان
قشقایی - رایکا
خوشه طلایی - بادران
شهرداری آستارا - سایپا
خیبر - استقلال ملاثانی
استقلال خوزستان - ملوان
ویستا توربین - شاهین بوشهر
مس شهر بابک - ماشین سازی

هفته نهم:‌

سایپا - پارس جنوبی
شاهین بوشهر - مس شهر بابک
آرمان گهر - خیبر
استقلال ملاثانی - خوشه طلایی
ماشین سازی - بادران
قشقایی - ویستا توربین
رایکا - استقلال خوزستان
ملوان - مس کرمان
شهرداری همدان - شهرداری آستارا

هفته دهم:

شهرداری آستارا - آرمان گهر
ویستا توربین - شهرداری همدان
پارس جنوبی - رایکا
استقلال خوزستان - قشقایی
بادران - سایپا
مس شهر بابک - استقلال ملاثانی
خیبر - ملوان
مس کرمان - شاهین بوشهر
خوشه طلایی - ماشین‌سازی

هفته یازدهم: 

ماشین‌سازی - پارس جنوبی
آرمان گهر - مس شهر بابک
شهرداری همدان - خیبر
ملوان - خوشه طلایی
شاهین بوشهر - بادران
استقلال ملاثانی - سایپا
ویستا توربین - استقلال خوزستان
قشقایی - مس کرمان
رایکا - شهرداری آستارا

هفته دوازدهم:

پارس جنوبی - آرمان گهر
استقلال خوزستان - شهرداری همدان
مس کرمان - رایکا
مس شهر بابک - قشقایی
شهرداری آستارا - ویستا توربین
بادران - استقلال ملاثانی
سایپا - ملوان
خوشه طلایی - شاهین بوشر
خیبر - ماشین‌سازی

هفته سیزدهم:

قشقایی - پارس جنوبی
شهرداری همدان - مس شهر بابک
رایکا - خیبر
آرمان گهر - خوشه طلایی
ملوان - بادران
شاهین بوشهر - سایپا
ماشین‌سازی - استقلال ملاثانی
ویستا توربین - مس کرمان
استقلال خوزستان - شهرداری آستارا

هفته چهاردهم: 

بادران - آرمان گهر
خوشه طلایی - شهرداری همدان
مس شهر بابک - رایکا
شهرداری آستارا - قشقایی
پارس جنوبی - ویستا توربین
مس کرمان - استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی - ملوان
خیبر - شاهین بوشهر
سایپا - ماشین سازی

هفته پانزدهم:

استقلال خوزستان - پارس جنوبی
ویستا توربین - مس شهر بابک
قشقایی - خیبر
رایکا - خوشه طلایی
شهرداری همدان - بادران
آرمان گهر - سایپا
شاهین بوشهر - استقلال ملاثانی
مس کرمان - شهرداری آستارا
ملوان - ماشین‌سازی

هفته شانزدهم:

ماشین سازی - آرمان گهر
استقلال ملاثانی - شهرداری همدان
سایپا - رایکا
بادران - قشقایی
خیبر - ویستا توربین
خوشه طلایی - استقلال خوزستان
پارس جنوبی - مس کرمان
مس شهر بابک - شهرداری آستارا
ملوان - شاهین بوشهر

هفته هفدهم:

شهرداری آستارا - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - مس شهر بابک
مس کرمان - خیبر
قشقایی - خوشه طلایی
رایکا - بادران
شهرداری همدان - سایپا
آرمان گهر - استقلال ملاثانی
ویستا توربین - ملوان
شاهین بوشهر - ماشین سازی

نظرات

نظر دهید